Home | Registreer | Verkooppunten | Sponsors | Agenda | Fotoalbums | Onze Club | Reglement | Mijn Eendjes
 WEDSTRIJDREGLEMENT

 

1. de Duckrace wordt georganiseerd door Rotary Club Poperinge, De Lissewalle, Bolle Meersstraat 28, 8906 Elverdinge – hiernagenaamd de organisatie –

Deze wedstrijd zal plaats vinden op zondag 3 Juni 2018 op de Vleterbeek te Poperinge tussen het VTI en het stadspark ter hoogte van de bibliotheek.

2. de wedstrijd start op genoemde datum in de loop van de namiddag tussen 13.30 uur en 18 uur. De organisatie beslist over het tijdstip afhankelijk technische, organisatorische – of weersomstandigheden. Bij langdurige regenval en het niet onder controle krijgen van de waterloop kan de organisatie de wedstrijd verplaatsen naar een andere datum

3. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet men minstens 1 kraslot  aankopen voor de prijs van 5€ (VIJF euro).

Elkeen die een kraslot aankoopt heeft recht op één eendje om deel te nemen aan de race

De krasloten worden verkocht door de leden van de vereniging RC Poperinge en/of op de verkooppunten vermeld op de hiernavermelde website.

Deelname aan de wedstrijd is pas definitief na registratie van elk kraslot. Bij registratie moeten de persoonlijke gegevens (voornaam en achternaam, e-mail adres alsook een vast of mobiel telefoonnummer verplicht door de deelnemer worden ingevuld. De registratie door de deelnemer dient als volgt te gebeuren : door een persoonlijke online registratie per kraslot via de website www.RPduck.be met behulp van bedekte registratiecode die onder de kraslaag is vermeld van het aangekocht kraslot.

4. deelname aan de wedstrijd is slechts verzekerd vanaf 1 februari 2018 mits geldige bovenbeschreven registratie tot en met 3 Juni 2018 om 13.30 uur via de website. Daarna worden geen inschrijvingen voor de Duckrace te Poperinge meer aanvaard en zullen geen registraties meer worden aangenomen; De organisatie is niet aansprakelijk voor foutieve en/of laattijdige en/of onvolledige registraties noch voor enige netwerk- of andere problemen/storingen aan de website.

5. na de registratie wordt een nummer toegekend dat het eendje zal dragen op de wedstrijd en op basis waarvan de deelnemer en de winnaar kan geïdentificeerd worden. Elke deelnemer kan zijn registratie en het hem toegekend nummer van het wedstrijdeendje controleren via de website www.RPduck.be .

6. door registratie geeft iedere deelnemer de toestemming aan de organisatie om zijn persoonlijke gegevens te gebruiken voor aan Rotary gelieerde publicitaire doeleinden

7. het nummer dat de deelnemer aan de wedstrijd ontvangt, zal fictief gelinkt worden aan een eendjesnummer vermeld op de onderkant van het eendje. Doordat de eendjesnummers, te onzer beschikking, niet geordend aangeleverd worden, wordt elk eendjesnummer gelinkt aan een nummer dat elke deelnemer ontvangt. De gerechtsdeurwaarder wordt in het bezit gesteld van de eendjeslijsten die overeenkomen met de fictieve nummers toegekend aan de deelnemers.

8. alle wedstrijdeendjes worden op de dag van de wedstrijd zo tegelijk als mogelijk en in willekeurige volgorde te water gelaten. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen teneinde de stroming van de Vleterbeek te bevorderen. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag

9. de winnaar van de wedstrijd is de koper van het kraslot dat overeenstemt met het eendje en dat als eerste de trechtervormige finish overschrijdt op de plaats die vooraf zal afgesproken worden met de instrumenterende gerechtsdeurwaarder. Prijs 2 en 3 worden toebedeeld aan de eendjes die respectievelijk als 2de en 3de worden gerangschikt.  De organisatie beslist de wijze waarop en de plaats waar het als eerste te rangschikken eendje zal worden bepaald. Dit zal voorafgaand aan de wedstrijd en ter plaatse worden opgenomen in het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder. Er wordt een trechtersysteem gemaakt. Het eerste eendje dat tot op het vooraf vastgelegde einde van de trechter dobbert zal de winnaar zijn van de hoofdprijs. De volgorde van aankomst van de andere eendjes bepaalt de uitreiking van de andere prijzen. Dit alles onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder. 

10. het wedstrijdverloop zal onder toezicht gebeuren van een gerechtsdeurwaarder van het gerechtsdeurwaarderskantoor CVBA BV GERHANKO, Engelse Wandeling 2K5; 8500 Kortrijk. De aanwezige gerechtsdeurwaarder zal de winnende eendjes uit het water laten halen en de daaraan  verbonden nummer vaststellen en in zijn proces-verbaal noteren. De identiteit van de winnende deelnemers of zijn telefoon- of GSM-nummer, middels hetwelk hij zich heeft geregistreerd, zal op de wedstrijddag door afroeping door de gerechtsdeurwaarder worden bekend gemaakt. De winnaars van de prijzen worden vermeld op bovengenoemde website. Na 30 kalenderdagen vervalt het recht op aanspraak op de gewonnen prijs.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem geregistreerde of meegedeelde contactgegevens. De organisatie kan niet belast worden met welk danig zoekwerk naar de identiteit van de deelnemer wanneer de geregistreerde gegevens onjuist of niet meer actueel zijn op 3 juni 2018. De deelnemer die zijn identificatie onmogelijk maakt of heeft gemaakt ingevolge onjuiste of onvolledige gegevens, hetzij deze welke niet meer actueel of vervallen zijn, sluit zichzelf uit als winnaar.

In het geval de prijzen niet aangemeld worden binnen deze termijn worden ze door Rotary Club Poperinge toebedeeld een door hen gekozen goed doel.

11. enkel de eendjes eigendom van en genummerd door de inrichtende organisatie kunnen in aanmerking komen voor een prijs. Een prototype van een wedstrijdeendje zal ter beschikking gesteld worden van de gerechtsdeurwaarder. De eendjes conform het prototype en drager van een geregistreerd nummer zullen deelnemen aan de wedstrijd. Zij blijven eigendom van de organisatie. De organisatie is toegestaan elk eendje dat niet overeenstemt met het wedstrijdeendje te alle tijde uit de wedstrijd te nemen.

12. bij manipulatie of poging tot manipulatie van de eendjes of van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over de uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.

13. de organisatie heeft het recht om de eendjes die in het af te leggen wedstrijdtraject komen vast te zitten, uit de wedstrijd te nemen.

14. de organisatie behoudt zich het recht voor om de wedstrijd uit te stellen onder invloed van de meteorologische omstandigheden. De organisatie heeft steeds het recht om eenzijdig te beslissen over wijzigingen aan het traject of het verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig gedrag van de eendjeswedstrijd hierdoor in het gedrang komt. 

15. de organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het wedstrijdverloop kunnen volgen. Zij kan alle maatregelen nemen om het wedstrijdtraject af te sluiten voor het publiek. Het is verboden om de eventuele traject-afsluiting te overschrijden of de Vleterbeek over het traject te betreden op straffe van onmiddellijke uitsluiting

16. de conform art.10 weerhouden winnaar van de hoofdprijs zal zich binnen de 40 kalenderdagen na de  plaatsgevonden wedstrijd op de zetel van de Ford garage DEVOS DEWANCKEL, A. Dehemlaan 2, 8900 Ieper aanbieden en zijn identiteit meedelen.

De organisatie bepaalt de datum van de afgifte van de voertuigsleutel. Bij gebreke aan aanbieding door de winnaar binnen de genoemde termijn op Garage DEVOS DE WANCKEL, A. Dehemlaan2 te 8900  Ieper, wordt de organisator vrijgesteld van afgifte van het voertuig. De winnaar doet aldus afstand van zijn gewonnen prijs

17. de winnaars van de andere prijzen bieden zich binnen de 30 kalenderdag na 3 juni 2018 aan bij :

dhr. Andre Bouckaert, abouckaert@telenet.be

bij gebreke van aanbieding binnen gezegde termijn bij gezegde persoon doen zij aldus afstand van de gewonnen prijs.

Indien de hoofdwinnaar en/of andere winnaars zich niet hebben aangeboden binnen gezegde termijn op gezegde plaats of bij gezegde persoon worden de prijzen toebedeeld aan een goed doel te bepalen door Rotary Club Poperinge

18. door deelname aan de wedstrijd geven de winnaars de organisatie toelating om zijn persoonlijke gegevens te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de inrichtende organisatie. De winnaars verbinden er zich tevens toe vrijwillig hun medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal voor en op het tijdstip van de overhandiging van de prijzen in aanwezigheid van de door de organisator voor te dragen personen en verleent hierbij het onherroepelijk  recht aan de organisatie om zijn afbeelding en persoonlijke gegevens te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

19. de hoofdwinnaar van de Duckrace wint een personenwagen FORD FIESTA Trend 3deurs 1.1i met volgende specificaties :

 

-       70 pk

-       kleur : Frozen White

-       cat.prijs : 17.274,00€

 

De prijs zal afgeleverd worden door het bestuur van Rotary Club Poperinge

De winnaar dient minimum 6 (ZES) maanden de wagen op zijn naam in te schrijven.

De winnaar heeft het recht zijn prijs over te dragen aan een derde, mits deze de hier overeengekomen voorwaarden strikt naleeft.

Indien de winnaar of de door hem aangeduide derde-overnemer geen particulier is, bvb een vennootschap, dan draagt hij hiervan alle, oa. fiscale en financiële, gevolgen die volledig ten laste van de winnaar of de door hem aangeduide derde zijn.

20. de tweede winnaar wint :

21. de derde winnaar wint :

22. facturatie van krasloten is mogelijk vanaf 30 stuks of vanaf een bedrag van 150€. Hiervoor dienen de facturatiegegevens doorgestuurd te worden naar Andre Bouckaert per mail abouckaert@telenet.be

23. eventuele tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen uitsluitend worden toegerekend aan Rotary Club Poperinge, hierbovenvermeld. De optredende gerechtsdeurwaarder draagt hieromtrent geen verantwoordelijkheid, en kan hieromtrent niet aansprakelijk worden gesteld. Eventuele schadeclaims tengevolge van tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen dan ook nooit worden ingesteld tegen de optredende gerechtsdeurwaarder.